DOKK Advocaten uw juridisch raadgever in Amsterdam (IJburg) en Groningen

Het recht is overal om ons heen. Bedrijven of particulieren vragen regelmatig vergunningen aan, waarbij wetten, regels, besluiten van de regering, provincie en gemeente van belang zijn. Bovendien heeft het invloed op uw leefomgeving, woonbeleving, bedrijfsvoering, de waarde van uw onroerend goed, milieu en ruimtelijke ordening, luchtkwaliteit, geluid en zelfs het hele ecosysteem. Of het nu gaat om gedrag van gemeente, provincie, waterschap of staat of, overheidsoordelen met rechtsgevolg of het feitelijk handelen en nalaten van het bestuur. Dit kan leiden tot frictie van en tussen specifieke of algemene belangen. In onze dynamische en innovatieve maatschappij zijn consensus, inspraak, democratie en rechtsbescherming geboden. Eerst een dialoog, daarna concrete stappen. Soms een zijspoor en áltijd samen de richting bepalen.

De overheid neemt besluiten en stelt prioriteiten, legt dwangsommen op, onteigent, beboet, verleent subsidies, vergunningen en uitkeringen. Bestemmingsplannen, inpassingsplannen worden vastgesteld en gewijzigd. Het bestuursrecht reguleert dit handelen of nalaten van de overheid. Besluiten worden getoetst aan rechtsregels, algemene of bindende beginselen, met een belangenafweging via procedures van inspraak, bezwaar en beroep. Mr. dr. J.G.L. van Nus | Anne kan u hierin bijstaan, naar praktisch perspectief en kader.

Actuele, bijzondere meerjarig lopende dossiers:

Inpassing van windturbines op land:
  • Windpark De Drentse Monden en Oostermoer
  • Windpark N33
  • Windpark Weijerswold / Emlichheim
  • Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding / Geefsweer
  • Juridische bijstand schadestichting
  • Grensoverschrijdende windparken in België en Duitsland.

Geschillen omtrent omgevings-, kap-, sloop,- verbouwing-, uitbreidings- of bedrijfsvergunningen

Foto op IJburg Diemerpark © DOKK advocaten