Algemene voorwaarden van DOKK Advocaten

Algemene voorwaarden (versie: februari 2019)

DOKK Advocaten B.V., hierna: DOKK Advocaten, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, met als doel het beoefenen van de advocatuur.
Aansprakelijkheid
Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van DOKK Advocaten beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 1.500 of, als het in totaal door DOKK Advocaten in rekening gebrachte honorarium in die zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 5.000.

Een aanspraak vervalt in ieder geval, als DOKK Advocaten niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.
Derden
Alle opdrachten zullen worden beschouwd als uitsluitend aan DOKK Advocaten gegeven, ook indien de opdrachtgever een opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verstrekt met het oog op uitvoering ervan door een bepaalde persoon. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.

De uitvoering van aan DOKK Advocaten verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, ongeacht of deze dienstverlening is verricht in de hoedanigheid van advocaat, arbiter, mediator, bindend adviseur of anderszins, geen rechten ontlenen. DOKK Advocaten is bevoegd om bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen. DOKK Advocaten zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

De opdrachtgever vrijwaart DOKK Advocaten tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht. DOKK Advocaten is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen voor DOKK Advocaten, maar ook voor alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht.
Honorarium | Betalingstermijn | Voorschot | Onkosten
Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door DOKK Advocaten jaarlijks volgens de orde vast te stellen uurtarief. Alle bedragen zijn exclusief BTW. DOKK Advocaten is gerechtigd het overeengekomen uurtarief voor haar werkzaamheden jaarlijks aan te passen aan de prijsontwikkelingen.

DOKK Advocaten is gerechtigd op ieder moment, zowel voorafgaand aan als tijdens haar dienstverlening, van de opdrachtgever één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is DOKK Advocaten gerechtigd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, respectievelijk op te schorten dan wel te beëindigen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt het voorschot verrekend met de einddeclaratie in de desbetreffende zaak.

De betalingstermijn van declaraties bedraagt 14 dagen na de factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur is vermeld. Bij overschrijding daarvan zal na de eerste aanmaning 15% rente verschuldigd zijn. Bij uitblijven van betaling is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Voor de hoogte van deze kosten wordt verwezen naar de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK).
Algemene voorwaarden | Toepasselijk recht | Geschillen
Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door DOKK Advocaten aanvaarde opdracht van toepassing, inclusief eventuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten.

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Eventuele geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de klachtenfunctionaris van DOKK Advocaten. Deze kantoorklachtenregeling wordt op verzoek kosteloos toegezonden en is te raadplegen op dokk.nl. Mocht de kantoorklachtenregeling niet tot een oplossing leiden, dan zullen partijen hun geschil voorleggen aan de rechtbank Amsterdam.

Wilt u onze periodieke nieuwsbrief ontvangen?

Vul dan hieronder uw gegevens in.