Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) DOKK Advocaten

Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft)

Wij zijn verplicht ons te houden aan het bepaalde in de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft).

Ongebruikelijke Transacties
Wij zijn verplicht ons te houden aan het bepaalde in de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft). Deze wet verplicht advocaten om bepaalde, zgn. “ongebruikelijke transacties” te melden aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, bij het Ministerie van Justitie. Doel van de wet is de bestrijding van witwaspraktijken en terrorisme.

Als wij een melding van een ongebruikelijke transactie doen, mogen wij de cliënt dat niet meedelen.

Identificatie
In sommige gevallen zijn onze advocaten verplicht de cliënt nader te identificeren. Deze verplichting is eveneens opgenomen in de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft). Advocaten moeten de (achterliggende) cliënt onder meer identificeren als zij bijstand verlenen of advies geven inzake het aankopen of verkopen van onroerende zaken, het beheren van geld, effecten of andere waarden, het oprichten of beheren van vennootschappen of andere vergelijkbare rechtspersonen, het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen, werkzaamheden verrichten op fiscaal gebied, of optreden in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële of onroerend goed transactie.


Wij mogen de cliënt in een dergelijk geval niet adviseren of bijstaan zolang deze zich niet (voldoende) identificeert.


Als u een vraag heeft over de Wwft kunt u zich wenden tot de advocaat bij DOKK Advocaten die uw zaak behandelt.

Wilt u onze periodieke nieuwsbrief ontvangen?

Vul dan hieronder uw gegevens in.