Advocaat mr. K. H. K. Nuweif | Kamil - DOKK Advocaten Amsterdam IJburg

Advocaat mr. K. H. K. Nuweif | Kamil - DOKK Advocaten Amsterdam IJburg

Kamil legt zich in het bijzonder toe op het adviseren van cliënten in kwesties op het terrein van het bestuurs- en omgevingsrecht.
In februari 2022 voltooit Kamil zijn master Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn studie is hij als student-stagiair en als werkstudent verbonden aan diverse internationale advocatenkantoren. Daarnaast heeft hij bij verschillende organisaties werkervaring. Onder meer als Fraude Analist bij een commerciële Nederlandse bank en vrijwilliger waar hij vluchtelingen juridisch adviseert.

Kamil richt zich met name op het adviseren van en het voeren van procedures voor bedrijven, overheden en instellingen op het gebied van bestemmingsplannen en (omgevings)vergunningen (zoals bijvoorbeeld bedrijventerreinen, glastuinbouwbedrijven, woningbouwprojecten en duurzame energieprojecten zoals wind- en zonneparken), planschade, milieuzaken en handhaving van (bestuursrechtelijke) regelgeving.

Kamil slaat praktisch een brug, met zijn heldere communicatie, klantgerichte benadering en vastberadenheid. Als strateeg zet hij zich overtuigend in om doelmatig oplossing te vinden.

Bekijk hier het LinkedIN profiel van Kamil:

Sfeerbeeld bij element lucht

Handhaving: de Wabo of de Omgevingswet?

Het artikel bespreekt de overgang van handhavingsprocedures van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 van kracht werd. Het legt uit dat het oude recht van toepassing blijft op lopende handhavingszaken tot het sanctiebesluit onherroepelijk is. Het benadrukt het belang van rechtszekerheid en een zorgvuldige belangenafweging bij het nemen van handhavingsbesluiten onder zowel oud als nieuw recht.

Toepassing ‘burgerlus’ in Windpark Karolinapolder omtrent Wnb-vergunning

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, hierna: de Afdeling, stelt appellanten door middel van een tussenuitspraak, in de gelegenheid te reageren op een (te) kort voor de zitting overgelegd onderzoek van initiatiefnemer van Windpark Karolinapolder (ECLI:NL:2023:2323). Appellanten, in een door DOKK aangevoerd beroep, hebben zich uitgelaten over tekortkomingen in de natuurtoets.

Het toepassingsbereik van de (binnenplanse) 10% afwijkingsregel

De meeste bestemmingsplannen kennen algemene afwijkingsregels. Hiertoe staat in het bestemmingsplan, veelal onder voorwaarden, dat het college van burgemeester en wethouders, hierna: het college, mag afwijken van het bepaalde in de regels van een bestemmingsplan. Vaak is de zogeheten 10%-afwijkingsregel hierin opgenomen. Dit houdt in dat van bijvoorbeeld een bouwhoogte of goothoogte van een bouwwerk 10% mag worden afgeweken van de maximale toegestane aanduiding in een planregel

Mediation

MfN-registermediator mr. dr. J.G.L van Nus | Anne

Anne van Nus is MfN-registermediator. Als alternatieve geschilbenadering, toenemend toegepast bij Rechtbank, Raad van State, Rechter-Commissaris, Autoriteit, College en Overheid. Zoekend naar natuurlijk evenwicht, wat goed luisteren vraagt van onafhankelijk mediator. Die passend, en zaaksafhankelijk een goed gesprek met creatieve dialoog bevordert. Hard op de inhoud, zacht op de persoon.

Teneinde touwen los te gooien, belangen boven water te krijgen en zo nodig te splitsen. Of juist ter verbinding knopen te leggen. Om transparant en integer, met een goed gevoel te vertrekken, veilig en wel.
Aarde element icon | vierkant
vuurtoren op eiland bij Durgendam

Direct juridisch
advies nodig

Wilt u onze periodieke nieuwsbrief ontvangen?

Vul dan hieronder uw gegevens in.