Advocaat mr. T.P. Tjeerdsma | Patrick In Amsterdam en Groningen

Advocaat mr. T.P. Tjeerdsma | Patrick In Amsterdam en Groningen

Patrick is staats- en bestuursrechtelijk afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is met name geïnteresseerd in juridische vraagstukken op het gebied van omgevingsrecht en milieurecht. Tijdens zijn studie heeft hij hierin diverse onderzoeken gedaan en heeft hij zijn studie afgerond met een scriptie die betrekking heeft op de nog in te voeren Omgevingswet. Afkomstig uit een ondernemersfamilie, weet hij hoe hij zowel particulieren als bedrijven kan ondersteunen, adviseren en hun belangen kan behartigen. Patrick is sinds zijn student stage in 2020 verbonden aan DOKK Advocaten.

Bekijk hier het LinkedIN profiel van Patrick:

Toepassing ‘burgerlus’ in Windpark Karolinapolder omtrent Wnb-vergunning

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, hierna: de Afdeling, stelt appellanten door middel van een tussenuitspraak, in de gelegenheid te reageren op een (te) kort voor de zitting overgelegd onderzoek van initiatiefnemer van Windpark Karolinapolder (ECLI:NL:2023:2323). Appellanten, in een door DOKK aangevoerd beroep, hebben zich uitgelaten over tekortkomingen in de natuurtoets.

Het toepassingsbereik van de (binnenplanse) 10% afwijkingsregel

De meeste bestemmingsplannen kennen algemene afwijkingsregels. Hiertoe staat in het bestemmingsplan, veelal onder voorwaarden, dat het college van burgemeester en wethouders, hierna: het college, mag afwijken van het bepaalde in de regels van een bestemmingsplan. Vaak is de zogeheten 10%-afwijkingsregel hierin opgenomen. Dit houdt in dat van bijvoorbeeld een bouwhoogte of goothoogte van een bouwwerk 10% mag worden afgeweken van de maximale toegestane aanduiding in een planregel
Sfeerbeeld bij element lucht

Burgemeester moet aard van horecagelegenheid meewegen bij verlenen exploitatievergunning

Mediation

MfN-registermediator mr. dr. J.G.L van Nus | Anne

Anne van Nus is MfN-registermediator. Als alternatieve geschilbenadering, toenemend toegepast bij Rechtbank, Raad van State, Rechter-Commissaris, Autoriteit, College en Overheid. Zoekend naar natuurlijk evenwicht, wat goed luisteren vraagt van onafhankelijk mediator. Die passend, en zaaksafhankelijk een goed gesprek met creatieve dialoog bevordert. Hard op de inhoud, zacht op de persoon.

Teneinde touwen los te gooien, belangen boven water te krijgen en zo nodig te splitsen. Of juist ter verbinding knopen te leggen. Om transparant en integer, met een goed gevoel te vertrekken, veilig en wel.
Aarde element icon | vierkant
vuurtoren op eiland bij Durgendam

Direct juridisch
advies nodig

Wilt u onze periodieke nieuwsbrief ontvangen?

Vul dan hieronder uw gegevens in.