Advocaat mr. T.P. Tjeerdsma | Patrick In Amsterdam en Groningen

Advocaat mr. T.P. Tjeerdsma | Patrick In Amsterdam en Groningen

Patrick is staats- en bestuursrechtelijk afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Hij is met name geïnteresseerd in juridische vraagstukken op het gebied van omgevingsrecht en milieurecht. Tijdens zijn studie heeft hij hierin diverse onderzoeken gedaan en heeft hij zijn studie afgerond met een scriptie die betrekking heeft op de nog in te voeren Omgevingswet.

Afkomstig uit een ondernemersfamilie, weet hij hoe hij zowel particulieren als bedrijven kan ondersteunen, adviseren en hun belangen kan behartigen.

Patrick is sinds zijn student stage in 2020 verbonden aan DOKK Advocaten.

is gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden

Bekijk hier het LinkedIN profiel van Patrick:

Sfeerbeeld bij element lucht

Het gelijkheidsbeginsel en omgevingsvergunningen

In een recente zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2024:2127) vraagt een inwoner een omgevingsvergunning aan om een tijdelijk gastenverblijf op zijn terrein te vestigen. De gemeente weigert deze vergunning, wat leidt tot een geschil. De inwoner stelt dat de gemeente zijn verzoek onterecht afwijst omdat ander vergelijkbaar verzoek in het verleden wel is verleend. Hij beroept zich op het gelijkheidsbeginsel, een rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur. De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van schending van het gelijkheidsbeginsel. De inwoner laat het er niet bij zitten en gaat in hoger beroep bij de Raad van State.
Sfeerbeeld bij element lucht

Vluchtelingen opvangen onder de Omgevingswet; een evenwichtige toedeling van functies aan locaties

De Omgevingswet in 2024 introduceert een nieuw uitgangspunt: "een evenwichtige toedeling van functies aan locaties", dit ter vervanging van het oude principe van "een goede ruimtelijke ordening". Een recente uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland zet het beoordelingskader van dit nieuwe uitgangspunt uiteen. Het betreft een zaak over de verlening van een omgevingsvergunning voor de opvang van asielzoekers in een hotel.
Sfeerbeeld bij element lucht

Handhaving: de Wabo of de Omgevingswet?

Het artikel bespreekt de overgang van handhavingsprocedures van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 van kracht werd. Het legt uit dat het oude recht van toepassing blijft op lopende handhavingszaken tot het sanctiebesluit onherroepelijk is. Het benadrukt het belang van rechtszekerheid en een zorgvuldige belangenafweging bij het nemen van handhavingsbesluiten onder zowel oud als nieuw recht.

Mediation

MfN-registermediator mr. dr. J.G.L van Nus | Anne

Anne van Nus is MfN-registermediator. Als alternatieve geschilbenadering, toenemend toegepast bij Rechtbank, Raad van State, Rechter-Commissaris, Autoriteit, College en Overheid. Zoekend naar natuurlijk evenwicht, wat goed luisteren vraagt van onafhankelijk mediator. Die passend, en zaaksafhankelijk een goed gesprek met creatieve dialoog bevordert. Hard op de inhoud, zacht op de persoon.

Teneinde touwen los te gooien, belangen boven water te krijgen en zo nodig te splitsen. Of juist ter verbinding knopen te leggen. Om transparant en integer, met een goed gevoel te vertrekken, veilig en wel.
Aarde element icon | vierkant
vuurtoren op eiland bij Durgendam

Direct juridisch
advies nodig

Wilt u onze periodieke nieuwsbrief ontvangen?

Vul dan hieronder uw gegevens in.