Hoe werkt het?

Wanneer u in uw nabije woonomgeving te maken krijgt met een nieuw ruimtelijk plan, kan dat schade veroorzaken. Een gebied kan door een bestemmingsplan een andere (nadelige) bestemming krijgen, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken. In dat geval kunnen de advocaten van DOKK een planschadeverzoek voor u indienen.

U heeft hier recht op indien:

  • u schade heeft aan uw eigendom;
  • er sprake is van een woningwaardedaling, meer dan het normaal maatschappelijk risico;
  • het plan niet voorzienbaar voor u was;
  • uw situatie redelijkerwijs haalbaar is.

Deze planschadeprocedure bestaat uit een aantal stappen. Hieronder een overzicht van de procedure:

Stap 1: Indienen planschadeverzoek bij uw gemeente

Nadat u de planschade opdracht overeenkomt en daaruit volgend de vergoeding voor rechtsbijstand betaalt aan DOKK Advocaten, wordt dit juridisch onderbouwd verzoek voor u opgesteld en ingediend bij uw gemeente. De Nederlandse Orde van Advocaten verplicht tot een opdrachtbevestiging.

Ter onderbouwing is onder andere een schade beschrijving van uw woonsituatie nodig, en antwoord op de vraag waarom ú denkt dat uw woning in waarde gaat dalen door de planologische wijziging.

Bijlagen
Een aantal documenten met betrekking tot de woning dient als bijlage bij het verzoek te worden gevoegd, zoals uw koopovereenkomst, notariële akte van levering, diverse WOZ-beschikkingen en eventuele taxatierapporten.

Stap 2: Betalen leges

De overheid brengt u leges (om en nabij € 300,-) in rekening voor de behandeling van dit verzoek. Deze leges betaalt u als vergoeding om het verzoek in behandeling te nemen. De overheid kan deze vergoeding gebruiken om onder andere schade-experts in te huren.

Zodra het verzoek is ingediend ontvangt u van de gemeente een factuur met een strikte betalingstermijn, het is belangrijk dat u tijdig betaalt.

Nadat u zelf tijdig deze leges aan de overheid betaalt, wordt het verzoek in behandeling genomen. Als het planschadeverzoek wordt gehonoreerd, krijgt u de legeskosten teruggestort.

Stap 3: Behandeling van het verzoek

Er wordt van gemeentezijde een onafhankelijk adviseur aangewezen die uw verzoek inhoudelijk gaat beoordelen. Deze planschadeadviseur zal zo nodig een huisbezoek doen.

De planschadeadviseur stelt een rapport op, waar de gemeente haar beslissing op baseert. Er is sprake van hoor en wederhoor. DOKK Advocaten kan u hierin bijstaan.

Stap 4: Besluit

Naar aanleiding van het definitieve advies van de planschadeadviseur via de overheid, neemt de gemeente een besluit: toekenning of afwijzing van de planschadevergoeding.

Stap 5: Bezwaar/beroep

Indien uw planschadeverzoek niet wordt gehonoreerd of u het niet eens bent met de hoogte van het schadebedrag kunt u binnen zes weken bezwaar en/of beroep indienen, indien en voor zover redelijkerwijs juridisch haalbaar.

Zoekt u meer specifiek informatie over het indienen van een planschadeverzoek omtrent windparken? Kijk dan op: windschade.nl link icon

Foto op IJburg Diemerpark © DOKK advocaten