Lijdt u schade door een besluit van de overheid? Wij kunnen een planschadeverzoek voor u indienen.

Hoe werkt het indienen van een planschadeverzoek

Wanneer u in uw nabije woonomgeving te maken krijgt met een nieuw ruimtelijk plan, kan dat schade veroorzaken. Een gebied kan door een bestemmingsplan een andere (nadelige) bestemming krijgen, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken. In dat geval kunnen de advocaten van DOKK een planschadeverzoek voor u indienen.

U heeft hier recht op indien:

  • u schade heeft aan uw eigendom;
  • er sprake is van een woningwaardedaling, meer dan het normaal maatschappelijk risico;
  • het plan niet voorzienbaar voor u was;
  • uw situatie redelijkerwijs haalbaar is.
Vuur element icon | vierkant
Binnenhof Den Haag

Deze planschadeprocedure bestaat uit een aantal stappen. Hieronder een overzicht van de procedure:

Stap 1: Indienen planschadeverzoek bij uw gemeente

Nadat u de planschade opdracht overeenkomt en daaruit volgend de vergoeding voor rechtsbijstand betaalt aan DOKK Advocaten, wordt dit juridisch onderbouwd verzoek voor u opgesteld en ingediend bij uw gemeente. De Nederlandse Orde van Advocaten verplicht tot een opdrachtbevestiging.

Ter onderbouwing is onder andere een schade beschrijving van uw woonsituatie nodig, en antwoord op de vraag waarom ú denkt dat uw woning in waarde gaat dalen door de planologische wijziging.

Bijlagen
Een aantal documenten met betrekking tot de woning dient als bijlage bij het verzoek te worden gevoegd, zoals uw koopovereenkomst, notariële akte van levering, diverse WOZ-beschikkingen en eventuele taxatierapporten.

Stap 2: Betalen leges

De overheid brengt u leges (om en nabij € 300,-) in rekening voor de behandeling van dit verzoek. Deze leges betaalt u als vergoeding om het verzoek in behandeling te nemen. De overheid kan deze vergoeding gebruiken om onder andere schade-experts in te huren.

Zodra het verzoek is ingediend ontvangt u van de gemeente een factuur met een strikte betalingstermijn, het is belangrijk dat u tijdig betaalt.

Nadat u zelf tijdig deze leges aan de overheid betaalt, wordt het verzoek in behandeling genomen. Als het planschadeverzoek wordt gehonoreerd, krijgt u de legeskosten teruggestort.

Stap 3: Behandeling van het verzoek

Er wordt van gemeentezijde een onafhankelijk adviseur aangewezen die uw verzoek inhoudelijk gaat beoordelen. Deze planschadeadviseur zal zo nodig een huisbezoek doen.

De planschadeadviseur stelt een rapport op, waar de gemeente haar beslissing op baseert. Er is sprake van hoor en wederhoor. DOKK Advocaten kan u hierin bijstaan.

Stap 4: Besluit

Naar aanleiding van het definitieve advies van de planschadeadviseur via de overheid, neemt de gemeente een besluit: toekenning of afwijzing van de planschadevergoeding.

Stap 5: Bezwaar/beroep

Indien uw planschadeverzoek niet wordt gehonoreerd of u het niet eens bent met de hoogte van het schadebedrag kunt u binnen zes weken bezwaar en/of beroep indienen, indien en voor zover redelijkerwijs juridisch haalbaar.

Zoekt u meer specifiek informatie over het indienen van een planschadeverzoek omtrent windparken?
Kijk dan op: windschade.nl

Waarom DOKK?

Elke situatie is uniek, zo ook uw planschadeverzoek. De advocaten van DOKK beschikken over de benodigde kennis en kunde om juridisch maatwerk te leveren. Door de vele zaken waarin DOKK omwonenden bij nieuwe (grootschalige) planologische besluiten heeft bijgestaan en bijstaat, beschikken de advocaten van DOKK over de noodzakelijke expertise en kennen wij alle ins en outs met betrekking tot deze complexe materie.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op.

U kunt ons telefonisch bereiken op 020 – 820 83 10 of loop binnen tijdens het inloopspreekuur

Hoe kan een bestuursrecht advocaat helpen?

  • Door de komst van een grootschalig pretpark of bedrijvencentrum is mijn onroerend goed minder waard geworden, heb ik recht op planschade?
  • Naast mijn huis worden landerijen bouwrijp gemaakt voor woningen met voorzieningen en infrastructuur, kan ik deelnemen/participeren in de procedure?
  • Als ik een appartement koop, is de kas van de VvE dan nu ook deels van mij?
  • Als ik een pand wil onderverhuren, hoe ziet het huurcontract er dan uit?
  • De gemeente heeft plannen voor duurzame energie op mijn grond, wat is mijn rechtspositie?
  • In het koopcontract van mijn woning staat een beding waar ik het niet mee eens ben, kan ik hier onderuit?

DOKK Advocaten uw planschade specialist
in Amsterdam (IJburg) en Groningen

Advocaat
mr. 
dr. 
J.G.L. 
van Nus|
 Anne
Advocaat
mr. 
T.P. 
Tjeerdsma|
 Patrick
Advocaat
mr. 
M. 
Kumar|
 Mukesh

Direct juridisch
advies nodig

Wilt u onze periodieke nieuwsbrief ontvangen?

Vul dan hieronder uw gegevens in.