Sinds 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet in werking is getreden.

De nieuwe Omgevingswet heeft ook impact op het aanvragen en behalen van vergunningen.

De Omgevingswet is een nieuwe wet die sinds 1 januari 2024 in werking is getreden.

Deze wet bundelt een groot aantal wetten en regels over de fysieke leefomgeving in één wet. De wet heeft als doel om de besluitvorming over ruimtelijke projecten te vereenvoudigen, te versnellen en te verbeteren.
Ook introduceert de wet een digitaal loket voor het aanvragen van vergunningen en het raadplegen van plannen en regels.
Water element icon | vierkant
Twee pijpen op Steiger eiland noord - IJburg Amsterdam

De Omgevingswet brengt een aantal belangrijke veranderingen met zich mee, zoals:

 • Meer ruimte voor initiatiefnemers om met eigen oplossingen te komen die passen bij de lokale situatie.
 • Meer samenhang tussen verschillende beleidsterreinen, zoals wonen, milieu, water, natuur, landschap, verkeer en cultureel erfgoed.
 • Meer betrokkenheid van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding en uitvoering van plannen en projecten.
 • Meer flexibiliteit voor overheden om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en maatwerk te leveren.
 • Meer duidelijkheid en rechtszekerheid voor alle partijen door één wet, één loket, één procedure en één besluit.
De Omgevingswet is een ingrijpende stelselherziening die gevolgen heeft voor iedereen die iets wil veranderen in de leefomgeving. Het is daarom belangrijk om u goed voor te bereiden op de nieuwe wet en de kansen en uitdagingen die deze biedt. Door deze ingrijpende stelselherziening, zijn wij op dit moment druk bezig om alle content op deze pagina up-to-date te brengen. Als advocatenkantoor zijn wij bij DOKK Advocaten op de hoogte van deze veranderingen en kunnen u helpen en adviseren bij al uw vragen of problemen rondom de nieuwe Omgevingswet.

Voor wie is een vergunningen advocaat nuttig?

Ondernemingen en particulieren

De overheid neemt besluiten en stelt prioriteiten. Aanvragen worden aan de hand van de ingediende gegevens getoetst. Een volwaardige indiening draagt bij aan vlotte besluitvorming. Hierin kan de advocaat vergunningen een bijdrage leveren.
Besluiten worden getoetst aan rechtsregels, algemene of bindende beginselen, met een belangenafweging via procedures van inspraak, bezwaar en beroep. Een advocaat vergunningen kan u hierin bijstaan, naar praktisch perspectief en kader.

Overheden

De overheid moet beslissingen nemen over vergunningaanvragen. Hierbij moet het toetsen aan complexe juridische materie en de juiste belangenafweging maken. De vergunningen advocaat kan hierin ondersteuning bieden, dan wel het gehele projectmanagement van de overheid op zich nemen.

Waarmee kunnen de advocaat van DOKK u helpen?

 • windparken
 • nieuwbouw
 • bedrijventerrein
 • bestemmingsplannen
 • vergunningen
 • activiteitenbesluit
 • zonnepanelen
 • vergunningsvrij
 • kruimellijst
 • omgevingsvergunning
 • omgevingswet
 • besluit m.e.r.
 • wet natuurbescherming
 • ontheffing
 • toestemming
 • gedoogbesluit
 • melding
 • illegale bouw
 • monumenten
 • activiteit
 • ruimtelijke ordening
 • milieuregelgeving
 • milieueffectrapport

DOKK Advocaten uw vergunningen specialist in Amsterdam (IJburg) en Groningen

Advocaat
mr. 
dr. 
J.G.L. 
van Nus|
 Anne

Meer over Anne:

Advocaat
mr. 
T.P. 
Tjeerdsma|
 Patrick

Meer over Patrick:

Advocaat
mr. 
K. H. K. 
Nuweif|
 Kamil

Meer over Kamil:

Direct juridisch
advies nodig

Wilt u onze periodieke nieuwsbrief ontvangen?

Vul dan hieronder uw gegevens in.